Nové informační a vzdělávací materiály
Kazuist ve spolupráci s mezinárodními partnery projektu ELEVATOR (http://www.kazuist.cz/cz/elevator/) připravuje vzdělávací materiál zaměřený na průvodcovské služby a provázení návštěvníků s potřebami v oblasti přístupnosti. Druhým chystaným materiálem bude stručný průvodce tématem přístupného cestovního ruchu, ve kterém Vám na praktických příkladech ukážeme jak funguje přístupnost v praxi a co je pro zlepšení přístupnosti turistických destinací třeba udělat. Oba výstupy budou k dispozici v češtině a to v první polovině příštího roku.
Výukové materiály stále k dispozici
Nabízíme Vám bezplatně poslední výtisky výukových materiálů k vzdělávacím programům: 1) Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením 2) Cestování bez bariér Výukové materiály obsahují příručku pro učitele a pracovní sešit žáka. Podrobnější informace k obsahu vzdělávacích programů a náhled výukových materiálů najdete na našich webových stránkách http://www.kazuist.cz/cz/pristupny-cestovni-ruch/, v části Ke stažení.
Výukové materiály k první pomoci a komunikace s os
V rámci projektu NET ZP (www.netzp.cz), jehož jsme partnerem, vznikl stejnojmenný portál, který obsahuje mimo jiné knihovnu dokumentů s řadou projektových výstupů vztahujících se k problematice integrace osob se zdravotním postižením. Za všechny vybíráme ty, které by se daly využít jako doplněk k vzdělávacímu programu Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením nebo modulu První pomoc (vzdělávací program Sociálně-zdravotní minimum). Audiovizuální spoty pro kurzy komunikace s OZP (NRZP) - spoty se věnují nesprávným postupům a stereotypům v komunikaci s osobami se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Zdroj: http://www.nrzp.cz/projekty/ukoncene-projekty/907-vzdelavani-pracovniku-uradu-prace-v-komunikaci-s-osobami-se-zdravotnim-postizenim.html Diverzita pro OZP (CVIV, s.r.o.) - jedná část se věnuje zásadám správné komunikace s osobami se zdravotním postižením. Obsahuje textový materiál a videoukázky špatné a správné komunikace, praktické modelové situace ztvárněné formou hraných scének, které demonstrují reálné problémy OZP při přijímacím pohovoru, při prvním dni na pracovišti i při běžném dni na pracovišti. Zdroj: http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_4_cz.html, http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_5_cz.html Výuka k různosti (CVIV, s.r.o.) - učební opora pro 2. stupeň základních škol, gymnázia a střední odborné školy, včetně škol speciálních, která obsahuje mimo jiné i rozsáhlé audiovizuální videosekvence ve vztahu k soužití s lidmi, kteří se od většinoví společnosti nějak liší, i v oblasti zdravotního postižení. Zdroj: http://www.nejsmevsichnistejni.cz/ První pomoc - šance pro život 1 a 2 (Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.) - projekty financované z OPVK, jejichž výstupem jsou stejnojmenné brožurky zaměřené na poskytování první pomoci. Zdroj: http://kapa-ops.cz/?attachment_id=2768, http://kapa-ops.cz/?attachment_id=2774
Nové studie EU na téma přístupného cestovního ruch
Evropská unie nechala zpracovat studie v oblasti stavu nabídky služeb cestovního ruchu pro všechny v Evropě a v oblasti vzdělávacích potřeb personálu ve službách cestovního ruchu pro všechny. Studie jsou ke stažení na webových stránkách ENATu, pouze v angličtině: EU Study: Mapping and Performance Check of the Supply of Accessible Tourism Services in Europe. EU Study: Mapping the Skills and Training Needs to Improve Accessible Tourism Services in Europe. Zdroj: http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.projects#Past Projects
Stále ještě je k dispozici pár výtisků výstupů
Výstupy projektu jsou nyní k dispozici kromě Moravskoslezského kraje také zájemcům v jiných krajích ČR. Jejich ukázky najdete v části "Ke stažení". Vyžádat si je můžete na e-mailové adrese kazuist@kazuist.cz nebo tel. 558 335 479 u Ing. Jany Szczukové. Zašleme Vám je bezplatně.

Vítejte na webových stránkách projektu Cesty za poznáním.

Na tomto místě Vás budeme průběžně informovat o vývoji projektu, jehož plný název zní CESTY ZA POZNÁNÍM aneb rozvoj kompetencí žáků středních škol v oblasti bezbariérového cestování a komunikace. Projekt je určen středním školám v Moravskoslezském kraji. Jeho výstupy - vzdělávací programy věnované bezbariérovému cestovnímu ruchu a komunikaci s lidmi se zdravotním postižením - slouží k rozvíjení klíčových i odborných kompetencí žáků v uvedených tematických oblastech a k zatraktivnění obsahu a forem výuky. Metodické manuály, jež budou součástí výstupů, jsou vytvářeny s cílem usnadnit učitelům přípravu na výuku v případě aplikace programů do školních vzdělávacích programů.

Chcete-li se do projektu zapojit (možnosti spolupráce jsou uvedeny v části POPIS PROJEKTU), napište nám na cesty@kazuist.cz. Na této adrese uvítáme také jakékoliv příspěvky k tématům, jimiž se projekt zabývá.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
 
BEZBARIÉROVOST BEZBARIÉROVOST - ve spojitosti s pojmem "bezbariérový", který slýcháme docela často, si většinou vybavíme vozíčkáře, v lepším případě osobu s jakýmkoli zdravotním postižením. Bezbariérovost by však měla být vnímána v širších souvislostech a jako standardní záležitost. Dotýká se totiž nás všech. Většina z nás v životě okusí některou formu omezení pohyblivosti nebo orientace kdy nám vadí, že prostředí není přístupné, že nás omezuje v našich aktivitách. A netýká se to jen těch, kteří nechodí, nevidí nebo neslyší. Stačí když jsme o berlích, s rukou v sádře, tlačíme před sebou kočárek, neseme těžká zavazadla nebo prostě jen zestárneme.
BEZBARIÉROVOST & CESTOVÁNÍ BEZBARIÉROVOST & CESTOVÁNÍ - bezbariérovost v souvislosti s cestováním vyžaduje přístupné prostředí a adekvátní nabídku služeb (produktů) reagující na specifické potřeby návštěvníků, vyvolané jejich zdravotním stavem, fyzickou kondicí, věkem apod. Realita je však žalostná - z těch, kteří by chtěli a mohli cestovat navzdory handicapu, tak pravidelně činí pouze minimum. Hlavní příčinou je nedostatek odpovídajících informací, nepřístupné turistické objekty a jejich okolí, nepřipravenost personálu. Má-li být cestování přístupné všem, je odstraňování těchto překážek základním předpokladem.
BEZBARIÉROVOST & KOMUNIKACE BEZBARIÉROVOST & KOMUNIKACE - bezbariérovost v komunikačním procesu souvisí s odstraňováním psychických (vnitřních) bariér. Postoj společnosti k lidem se zdravotním postižením se pozvolna mění. Nikoho snad dnes už nepřekvapí setkání s osobou se zdravotním postižením na ulici, v obchodě, na úřadu, při volnočasových aktivitách či kdekoli jinde. Přesto, dojde-li k osobnímu kontaktu, neumíme často vhodně (správně) zareagovat, nevíme jak pomoci. Do jisté míry to pramení z toho, že neznáme omezení, která jednotlivé typy postižení lidem způsobují, nevíme co potřebují a neovládáme základní pravidla komunikace s lidmi se zdravotním postižením. Komunikační dovednosti je přitom možné rozvíjet kdekoli a v každém věku. Tak proč ne na středních školách?